Klikając "Akceptuję", udzielasz zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących swoich aktywności w Internecie (np. identyfikatory urządzenia, adres IP). Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz w zakładce RODO . Zgoda jest dobrowolna.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu ulepszenia Twojego doświadczenia podczas przeglądania witryny. Wśród nich znajdują się niezbędne pliki cookie, które są przechowywane w Twojej przeglądarce, ponieważ są nieodzowne do działania fundamentalnych funkcji witryny. Dodatkowo, używamy plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej strony internetowej. Te pliki cookie będą zapisywane w Twojej przeglądarce wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody. Masz również możliwość zrezygnowania z tych plików cookie, jednak taka decyzja może wpłynąć na komfort przeglądania strony.

Funkcjonalne (niezbędne)
Analityczne
Marketingowe

Jak wypowiedzieć umowę najmu?

Umowa najmu lokalu mieszkalnego musi zawierać określone dane potwierdzające tożsamość zarówno najemcy, jak i wynajmującego, a także informacje dotyczące przedmiotu wynajmu oraz zasad. Mowa tutaj m.in. o wysokości czynszu, sposobie i terminie płatności oraz celu użytkowania. Wszystkie pozostałe stosunki pomiędzy stronami, o ile nie zostały zapisane w umowie, są regulowane przez przepisy, znajdujące się w ustawie o ochronie praw lokatorów.


Kto i kiedy może rozwiązać umowę najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu może nastąpić zarówno ze strony najemcy, jak i wynajmującego.

Wypowiedzenie umowy mieszkania przez najemcę

Najemca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w dokumencie. Co ważne, może on również zakończyć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jednak muszą zaistnieć określone powody, związane z wadą mieszkania. Jeżeli usterki te były zgłaszane wynajmującemu, a ten ich nie usunął bądź nie ma takiej możliwości, wówczas najemca ma prawo wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o mieszkanie przez wynajmującego

Ustawa o ochronie praw lokatorów przewiduje, że wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu nie później niż 1 miesiąc do przodu, na koniec miesiąca kalendarzowego. Jednak by taka sytuacja mogła nastąpić, konieczne są ważne powody. Mowa tutaj o wszystkich przypadkach ze strony najemcy, które szkodzą interesom wynajmującego, dotyczy to przede wszystkim:

 • zaległości w płatnościach za czynsz – 3 pełne okresy płatności;
 • użytkowanie lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 • niszczenie mienia;
 • nieprzestrzeganie zasad ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową lub administrację;
 • podnajmowanie lokalu bez zgody wynajmującego.

Co ważne, nie każda szkoda będzie skutkować wypowiedzeniem. Taki fakt należy zgłosić wynajmującemu i ponieść koszty naprawy.

Istotne jest również, że dla określonych grup przepisy przewidują dodatkową ochronę przed eksmisją. Mowa tutaj m.in. o kobietach w ciąży czy rodzinach z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Jak wypowiedzieć umowę najmu?

Wypowiedzieć umowę najmu może zarówno najemca, jak i wynajmujący. Umowę można zakończyć przed upływem określonego terminu. Wypowiedzenie umowy mieszkania czy też innego lokalu jest zależne od rodzaju sporządzonej umowy. Mowa tutaj o:

Wypowiedzeniu umowy na czas określony

Rozwiązanie takiej umowy może zostać dokonane tylko w przypadku, kiedy taka możliwość została w niej zapisana. Jeżeli warunki te nie zostały określone, pozostaje rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron.

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony

Dokument zawiera szczegółowe wytyczne odnoszące się do okoliczności oraz terminu wypowiedzenia. Brak takich zapisów zobowiązuje strony umowy do przestrzegania ustawy o ochronie praw lokatorskich. Co ważne, istnieje dowolność terminów wypowiedzenia, czyli nie zawsze jest to miesięczny okres.

Wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym

Jest to rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia. Jednak muszą zaistnieć konkretne przesłanki np. wada bądź usterka, która uniemożliwia użytkowanie lokalu zgodnie z umową, bądź zagrażają zdrowiu lub życiu.

Rozwiązanie umowy najmu na mocy porozumienia stron

Do rozwiązania umowy dochodzi polubownie.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu musi być sporządzone w formie pisemnej. Aby było ważne, należy w nim zawrzeć:

 • datę oraz miejsce sporządzenia wypowiedzenia;
 • dane wynajmującego i najemcy;
 • zapis, który reguluje zakończenie umowy najmu – może on wynikać z przepisów prawa, bądź zapisu w zawartej umowie;
 • powód wypowiedzenia;
 • informacje dotyczące przedmiotu najmu (dokładny adres lokalu);
 • termin zakończenia najmu;
 • podpis osoby wypowiadającej umowę.

Dokument musi być sporządzony w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich przeznaczony jest dla najemcy, drugi dla wynajmującego. Nie ma potrzeby, aby wypowiedzenie najmu było poświadczone notarialnie. Najlepszym sposobem na dostarczenie pisma jest wręczenie go osobiście wraz z pisemnym potwierdzeniem odbioru. W sytuacji, kiedy taki sposób jest niemożliwy, wówczas wypowiedzenie umowy najmu należy wysłać pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Wynajmując lokal, należy wziąć pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze. Niestety nie zawsze mamy do czynienia z uczciwym najemcą, jak i wynajmującym. Warto zatem dokładnie przemyśleć wszelkie zapisy w umowie najmu tak, aby w razie konieczności ułatwiały jej wypowiedzenie. Co ważne, zawsze można polubownie zakończyć wynajem poprzez rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron.